Geografija

- Kje leži Slovenija?
- Kje najdemo najstarejše kamnine iz paleozoika v okolici Jezerskega (Karavanke)?
- Imenuj kamnine Karavank iz paleozoika!
- Kakšen relief ustvarjajo te kamnine?
- Kje je bilo v mezozoiku morje?
- Kaj se je zgodilo s skladovnicami iz morja v času kenozoika?
- Katera gorovja so nastala v teh obdobjih?
- Kako imenujemo obdobje nastanka gorstev?
- Kakšen obseg je imelo morje na Primorskem v terciarju?
- Kakšne so kamnine iz terciarja?
- Kje danes najdemo grmičevja iz terciarja?
- Po čem se Slovenija razlikuje od drugih držav Evrope?
- Naštej terciarne usedline Panonskega morja!
- Katera najbolj znana gričevja iz terciarja poznaš?
- Kdaj se je močno preoblikoval nas Alpski svet?
- Iz katerega obdobja je zasavski rjavi premog in Velenjski lignit?
- Kam so reke odnašale prod in pesek?
- Imenuj surovino, ki jo uporabljajo opekarne!
- Imenuj zgradbene smeri, posledico tektonskega delovanja!
- Kakšna slemenitev je nastala v južni polovici Slovenije?
- Kaj je osnovnega pomena za oblikovanje površja?
- Kje najdemo najostrejše vrhove in najbolj strma pobočja?
- Na katere države meji Slovenija?
- Za katera področja je to značilno?
- Kam voda pronica ob razpokah apnenca?
- Katere ravnine so značilne za predalpski svet?
- So kamnine v predalpskem svetu vododržne?
- Kakšne oblike poselitve najdemo na takšnih kamninah?
- Katere kamnine so najprivlačnejše za poselitev?
- S katero državo ima Slovenija nerešeno vprašanje meja?
- Kolikšna je dolžina morske obale?
- Kje še živijo Slovenci razen v Sloveniji?
- Kakšna dežela je Slovenija po svoji legi in naravi?
- Kdaj je Slovenija postala samostojna država?
- Kakšne spremembe so nastajale v Sloveniji?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.