Kemija

- Kemija veda za življenje
- Snovi in njihove lastnosti
- Znaki za nevarnost
- Snovi, čiste snovi in zmesi
- Eksperimenti
- Laboratorijska posoda
- Agregatna stanja
- Atom, molekula
- Modeli atomov in molekul
- Modeli in kemijske formule
- Kemijske formule
- Snovi-povzetek
- Teorija o zgradbi atoma
- Atom delci v atomu
- Vrstno in masno število
- Elektronska ovojnica
- Izotopi
- Periodni sistem elementov (PSE)
- Ioni
- Kationi in anioni
- Ionska vez
- Lastnosti ionskih spojin
- Kovalentna vez
- Lastnosti kovalentne vezi
- Kovalentne vezi pri ogljiku
- Kovinska vez
- Kemijske vezi- utrjevanje
- Fizikalne spremembe
- Kemijske spremembe
- Kemijske reakcije
- Zakon o ohranitvi mase
- Kemijske reakcije in energija
- Kemijske enacbe
- Kemijske reakcije – utrjevanje
- Viri elementov in spojin
- Lastnosti elementov v pse
- Ar in mr
- Masni delež elementa v spojini
- Kovine in nekovine
- Reaktivnost in uporaba kovin
- Alkalijske kovine
- Zemeljskoalkalijske kovine
- Značilne spojine in uporaba- alk in zemeljskoalk kovine
- Prehodni elementi
- Pridobivanje železa
- Železo, jeklo in rjavenje
- Baker in živo srebro
- Ogljik
- Dušik in fosfor
- Kisik in žveplo
- Halogeni elementi
- Žlahtni plini
- Elementi v PSE- utrjevanje
- Kisline v okolju
- Baze v okolju
- Formule kislin in baz
- Indikatorji
- Ph lestvica
- Indikatorji in ph lestvica
- Kisline, baze in električni tok
- Nekovinski in kovinski oksidi
- Kisline in baze ioni
- Oksonijev in hidroksidni ion
- Kisline in baze – jakost
- Nevtralizacija
- Soli
- Uporaba kislin, baz in soli v življenju
- Vpliv k in b na okolje, kisli dež
- K b s utrjevanje
- Raztopine | Raztopine in topnost
- Masni delež topljenca
- Odstotni delež topljenca
- Topnost utrjevanje