Samostalnik

- Razvrsti besede v razpredelnico.
- Katere besede so samostalniki? Obkroži jih.
- V povedih podčrtaj samostalnike.
- Prečrtaj besede, ki niso samostalniki.