Slovenščina – Besedoslovje – Krajšave

Krajšave zapisanih besed in besednih zvez zapiši na črto, napiši kaj pomenijo krajšave.