Slovenščina Skladnja

Podčrtaj glavne stavčne člene in njihove dele, iz povedi izpiši osebek, dopolni podčrtane nezložene stavčne člene tako,  da boš  naredil priredno zložene, priredno zložene stavčne člene pretvori v podredno zložene, poveži enostavčne povedi v protivno priredje, vstavi vejice in določi vrsto priredja, poveži povedi v pojasnjevalno priredje.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.