Učni listi - 4. razred

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

Slovenščina 4r.

1. Slovenščina za četrti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za četrti razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za četrti razred osnovne šole. #Slovenščina #četrtiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Lepe besede

- Kako pozdraviš policista?
- Napiši pozdrave, ki jih izrečemo ob srečanju.
- Poveži besede tako, kot jih izrečemo.
- Obkroži pozdrav, ki ga izrečeš ob slovesu.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Protipomenke

- Poveži protipomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči protipomenko.
- Besedam dodaj protipomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Sopomenke

- Poveži sopomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči sopomenko.
- Besedam dodaj sopomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Nadpomenke

- Poveži nadpomenke na levi strani in besede na desni strani
- Besedam poišči nadpomenko.
- Besedam dodaj nadpomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Podpomenke

- Poveži podpomenke na levi strani in besede na desni strani.
- Besedam poišči podpomenke.
- Besedam dodaj podpomenke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Izgovorim, napišem, preberem

- Narobe napisane besede prečrtaj (ješ, medved, plas, sneg, mraz).
- Vpiši manjkajoče besede, ki jih izbereš jih v oklepajih.
- Dopolni manjkajoče črke.
- Popravi nanapačno napisane besede.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Glas E

- Poimenuj kar je na sličicah. Besede zapiši.
- V dvojicah besed izberi tisto, ki je zapisana pravilno in jo podčrtaj.
- V povedi vstavi manjkajoče besede – izbereš jih v oklepajih.
- Popravi napake v povedih. Povedi prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Opis živali

- Opiši žival na sliki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Opis predmeta

- Opiši predmet na sliki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Opis osebe

- Opiši osebo na sliki
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Povedi

Ali je vse prav? Popravi povedi.
Kaj narediš prej in kaj pozneje?
Dopolni povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Poklici

- Poimenuj narisane moške poklice.
- Poimenuj ženske, ki opravljajo naslednje poklice. Trgovec, pesnik, frizer.
- Poveži, kaj opravljajo osebe v poklicih. Pismonoša, veterinar, učitelj.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Beseda iz besede

- Tvori besede (jajce, sulica, bodica, srce).
- Tvori besede (sok iz jabolk, potica iz rozin, čaj iz lipe).
- Iz česa je kaj?
- Poveži (bosonog, dobrosrčen, dolgonog).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. S ali Z

- Vpiši s ali z.
- Vpiši k besedi s ali z ter sestavi povedi.
- Poveži besede s s ali z.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


16. K ali H

- Vpiši k ali h.
- Vpiši k besedi k ali h ter sestavi povedi.
- Poveži besede s k ali h.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


17. LJ ali NJ

- Izberi pravilen zapis besede in jo podčrtaj.
- Poimenuj, kar je na sličicah.
- Dokončaj besede.
- Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


18. Nikalne povedi

- Obkroži črke pred nikalnimi povedmi.
- Zanikaj naslednje povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


19. Čigav

- Čigava je lahko barvica, miza, šotor?
- S pisanimi črkami napiši čigave so stvari.
- Dopolni povedi. Piši s pisanimi črkami.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


20. Pika, vprašaj, klicaj, vejica

- Ali naslednjim povedim kaj manjka? popravi.
- Poveži (vejica, pika, klicaj, vprašaj).
- V povedi vstavi vejice.
- Dokončaj povedi. Uporabi besedo ker in pazi na ločilo pred njo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


21. Piktogrami

- Napiši, kaj pomenijo piktogrami.
- Ob sličici napiši ustrezno številko.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


22. Števila

- Zapiši števila s številkami.
- Zapiši števila z besedo.
- V povedi poišči število in ga zapiši s številko.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


23. Velika začetnica

- Podčrtaj občna imena.
- Izpiši lastna imena.
- Dopolni lastna in občna imena.
- Poveži občna imena z lastnimi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Matematika 4r.

1. Matematika za četrti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za četrti razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #četrtiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Besedilne naloge

- Na šolski prireditvi je nastopalo 6 skupin po 9 učencev in 4 skupine po 6 učencev.
- Izračunaj vsoto števil 244 in 192. Koliko dobiš?
- Vsoto števil 317 in 286 povečaj za 154. Koliko dobiš?
- V cirkusu je zaposlenih 105 plesalk, 42 klovnov, 1 direktor, 72 artistov in 14 krotilcev živali.
- Poišči razliko števil 520 in 310. Koliko dobiš?
- Številu 290 odvzemi 90, nato še 70. Koliko dobiš?
- Število 420 povečaj za 190, nato še za 320. Koliko dobiš?
- Špela je olupila 220 kostanjev, Kaja pa 157 kostanjev. Koliko sta jih olupili skupaj?
- V krokodilji vasi živi 230 krokodilov.
- Veverica je za zimo pripravila 390 lešnikov. Boter polh ji je podaril 210 lešnikov?
- Poišči vsoto števil 293 in 111, nato zmanjšaj za 132. Koliko dobiš?
- Vsota dveh števil je 489. Drugi seštevanec je 256. Koliko je prvi seštevanec?
- Razliki števil 845 in 460 odvzemi 222. Koliko dobiš?
- Izračunaj vsoto števil 150, 350 in 169. Koliko dobiš?
- Številu 364 dodaj 275, odvzemi 123, nato prištej 484. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Deli celote

- Pobarvaj polovico lika.
- Pobarvaj tretjino lika.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Pobarvaj petino lika.
- Pobarvaj šestino lika.
- Lik je razdeljen na ____ enake dele. Pobarvana je ____ lika.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Enačbe

- Določi neznano število.
- Drugi seštevanec je 227, vsota je 514. Koliko je prvi seštevanec?
- Zapiši enačbe in jih reši.
- Imaš število 123. Dobiti hočeš 589. Koliko še moraš prišteti?
- Dopolni manjkajoča števila.
- Metka je kupila nekaj znamk. 28 jih je dala sestri Mojci. Ostalo ji je še 47 znamk.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Geometrija

- Nariši drugi del slike.
- Izpolni tabelo (trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog).
- Nariši in označi točke.
- Nariši ravno in krivo črto, ki se sekata v treh točkah.
- Nariši 3 nesklenjene lomljene črte.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Množenje in deljenje

- Sestavi račune iz števil 9, 6, 54.
- Sestavi račune iz števil 7, 35, 5.
- Sestavi račune iz števil 8, 48, 6.
- Izračunaj.
- Na plavalnem tečaju je 45 učencev. Razdeli jih tako, da bo v vsaki skupini 7 učencev.
- Zamenjaj faktorja in izračunaj.
- Deli.
- Dopolni tabelo.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Pisno seštevanje in odštevanje

- Seštej pisno.
- Številom 154, 78, 136 poišči za 1 večja števila. Za koliko se poveča vsota števil?
- Poišči razliko števil 973 in 485.
- Odštej  pisno.
- Številu 688 odvzemi 345, nato prištej 319.
- Na planinskih pašnikih se je paslo 4056 glav drobnice. Od teh je 2497 koz.
- Izračunaj razliko.
- Vstavi manjkajoče števke.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Pisno množenje in deljenje

- Izračunaj.
- Izpolni tabelo.
- Deli in rešitve preveri s preizkusom.
- Poišči produkt.
- Obkroži večkratnike števila 30.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Računamo do 1.000

- Izračunaj.
- Zapiši krajše in izračunaj.
- Deli števila in zapiši ostanek.
- Izračunaj in preizkusi z množenjem.
- Številu 38 prištej zmnožek števil 4 in 7. Koliko dobiš?
- Od zmnožka števil 9 in 7 odštej zmnožek števil 4 in 5. Koliko dobiš?
- K številu 65 prištej zmnožek števil 4 in 8. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Seštevanje in odštevanje do 1.000

- Izračunaj razliko.
- Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT. Koliko tolarjev sta imeli obe skupaj?
- Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200. Koliko kostanjev sta olupili?
- Dopolni tabelo (seštevanec, vsota).
- Poišči neznani člen.
- Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Števila do 1.000

- Nadaljuj zaporedje.
- Vstavi znak <, >, =.
- Uredi števila od najmanjšega do največjega.
- Reši tabelo (predhodnik, število, naslednik).
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Obkroži števila, ki so manjša od 780.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Števila do 10.000

- Dopolni tabelo.
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z največjim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Izpolni tabelo (za 1000 manjše število).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Družba 4r.

1. Družba za četrti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za predmet družba za 4. razred osnovne šole
2. Družba

- Kaj je Družba?
- VsaKdo ima v življenju različne vloge. Kakšne vloge imaš ti?
- Ali se v vseh vlogah ravnamo enako?
- Kaj se pričakuje od ljudi v določenih vlogah?
- Ali imamo ljudje različne vloge tudi, kadar smo sami? zaKaj?
- Ali imamo različne vloge v različnih skupnostih?
- Kaj določa ravnanje v posameznih vlogah?
- Ali so pravila vedno napisana?
- Kaj se zgodi, če vloge pomešamo?
- Kaj pomeni sodelovati?
- Ali je lahko delati v skupini? zaKaj?
- Ali se sodelovanja lahko naučimo?
- Ali je lahko delo v skupini uspešnejše in hitrejše? Kdaj?
- Česa se moramo pri delu v skupini držati?
- Kdo lahko skrbi za zaporedje in čas posameznih dejavnosti pri skupinskem delu?
- Pri iskanju podatkov lahko naredi vsak neKaj. Kaj?
- Kaj naredimo z zbranimi podatki?
- Kaj storimo potem, ko imamo urejene podatke?
- Kako lahko prikažemo ugotovitve?
- Kdaj je sodelovanje mogoče?
- Kako lahko svoje ravnanje v skupini izboljšaš?
- Kaj je strpnost?
- Kaj je prijatelj?
- Ali imamo lahko več prijateljev?
- Kako hitro sklepamo prijateljstva?
- Ali lahko izberemo prijatelja na ukaz?
- Ali smo lahko z vsemi ljudmi prijatelji?
- Kaj pomeni biti prijateljski?
- Ali se s prijatelji tudi spremo?
- Ali se lahko prijateljstvo konča?
- Kako se počutimo, ko  se prijateljstvo konča?
- Ali lahko prisilimo koga, da je naš prijatelj?
- Ali smo ljudje različni?
- Kaj pomeni, da smo ljudje različni?
- Kdaj se najbolje počutimo?
- Kako se počutimo, ko se vse ne odvija tako, kot si želimo?
- Spori so del življenja. Ali so koristni?
- Kako se pogosto končajo spori?
- Kako lahko razumno in miroljubno rešuješ spore?
- Kakšna čustva izražamo ljudje?
- Kakšni bi bili brez čustev?
- Kaj nam dela težave pri sporih?
- Kako lahko pri sporih obvladamo čustva?
- Ali imamo vsi ljudje čustva?
- Ali  lahko poljubno izbiramo, vključimo Ali izključimo čustva?
- Kako pravimo temu, če nas Kdo s svojim ravnanjem namerno prestraši?
- Kaj štejemo pod ustrahovanje?
- Kakšne so lahko posledice ustrahovanja?
- Kje se lahko zgodi ustrahovanje?
- Kdo je lahko ustrahovan?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Naravoslovje 4r.

1. Naravoslovje za četrti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerPriročnik za učenje naravoslovja za 4. razred osnovne šole
2. Naravoslovje in tehnika

- Kaj je sonce?
- Kaj oddaja sonce?
- Kako se gibljejo žarki, ki prihajajo iz svetila?
- Kaj nastane za predmetom, ki ni prozoren, ko žarki zadenejo ob predmet?
- Kaj moramo storiti, ko pridemo v temno sobo?
- Zakaj ima namizna svetilka senčnik?
- S čim zastremo okna ob močnem soncu?
- Ali so lahko sence istega predmeta različno velike? Zakaj?
- Kaj se zgodi, če postavimo igračko med svetilko in steno?
- Ali se senca premika, ko premikamo igračo?
- Kdaj se spreminja velikost sence igrače?
- Kakšna je naša senca, ko stojimo blizu žarometa?
- Kaj se zgodi, ko se oddaljimo od žarometa?
- Ali se spreminja velikost sence, če premikamo svetilo?
- Ali se sonce premika po nebu?
- Kako opazimo, da sonce potuje po nebu?
- Ali lahko uporabimo premikanje sence zaradi potovanja sonca po nebu za merjenje
- Kdaj je senca najdaljša?
- Kdaj je senca najkrajša?
- S čim so merili čas v starih časih?
- Kje še danes vidimo sončne ure?
- Kakšen je prisojNA STRAN brega?
- Kakšna je osojna stran brega?
- Ali na prisojnem bregu prej zacvetijo zvončki, kot na osojnem? Zakaj?
- Ali na prosojni strani prej skopni sneg, kot na osojni? Zakaj?
- Obkroži pravilen odgovor!
- S katero napravo lahko natančnejše opazujemo nebo?
- Zakaj se nam zdi, da se sonce, planeti in zvezde premikajo po nebu?
- V kolikšnem času se zemlja enkrat zavrti okoli svoje osi?
- Kaj je na delu zemlje, ki je obrnjen stran od sonca?
- Kaj je na delu zemlje, ki je obrnjen proti soncu?
- Zakaj se izmenjavata dan in noč?
- Ali je vedno osvetljen le del zemlje?
- Ali je dan na osvetljenem ali neosvetljenem delu zemlje?
- Ali je noč na osvetljenem ali neosvetljenem delu zemlje?
- Kaj  se dogaja, ko sonce zahaja?
- Kaj se pojavi, če sonce zahaja in je nebo jasno?
- Kaj se zgodi preden vzide sonce?
- Kdaj je čas zore?
- Kaj se pojavi na jasnem nebu, ko vzhaja sonce?
- Ali je na tistem delu zemlje, ki je obrnjen stran od sonca noč?
- Ali je na tistem delu zemlje, ki je obrnjen proti soncu dan?
- Kolikokrat se zemlja zavrti okrog svoje osi v enem dnevu?
- Kaj je med temnim in svetlim delom dneva?
- Naštej svetila!
- Čim manjša je razdalja od svetilke do predmeta, tem ( večja | manjša ) je senca.
- Ali se senca spreminja, če premikaš predmet?
- Kako lahko razsvetliš temno sobo ?
- Na katerih pobočjih bodo bolje uspevale rastline, ki potrebujejo veliko vlage za
- Ali lahko potovanje sonca uporabimo za merjenje časa?
- Ali se velikost sence spreminja, če povečujemo razdaljo med predmetom in svetilom?
- Ali svetloba lahko zadane ob oviro?
- Ali svetloba potuje naravnost?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Angleščina 4r.

1. Angleščina za četrti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerPriročnik za učenje angleščine za 4. razred osnovne šole
2. Angleščina

- Match. Poveži.
- Complete. Dopolni.
- Colour. Pobarvaj.
- Unscramble the words. Razvozljaj besede.
- Find and circle toys. Poišči in obkroži igračke.
- Find and circle things you can find in a park. Poišči in obkroži stvari, ki jih najdeš v parku.
- Find and circle furniture. Poišči in obkroži pohištvo.
- Write the answers. Napiši odgovore.
- four + ____ = nine, seven - ____ = three, ____ + two = eight.
- six + ____ = ten, nine – one = ____, two + zero = ____.
- Complete the crossword with numbers. Dokončaj križanko s števili.
- Count and write the words. Preštej in zapiši.
- Find seven body parts. Poišči sedem delov teles.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.