Učni listi - 4. razred

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .
Izberi razred: 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | Mat. |

Matematika 4r.

1. Besedilne naloge

- Na šolski prireditvi je nastopalo 6 skupin po 9 učencev in 4 skupine po 6 učencev.
- Izračunaj vsoto števil 244 in 192. Koliko dobiš?
- Vsoto števil 317 in 286 povečaj za 154. Koliko dobiš?
- V cirkusu je zaposlenih 105 plesalk, 42 klovnov, 1 direktor, 72 artistov in 14 krotilcev živali.
- Poišči razliko števil 520 in 310. Koliko dobiš?
- Številu 290 odvzemi 90, nato še 70. Koliko dobiš?
- Število 420 povečaj za 190, nato še za 320. Koliko dobiš?
- Špela je olupila 220 kostanjev, Kaja pa 157 kostanjev. Koliko sta jih olupili skupaj?
- V krokodilji vasi živi 230 krokodilov.
- Veverica je za zimo pripravila 390 lešnikov. Boter polh ji je podaril 210 lešnikov?
- Poišči vsoto števil 293 in 111, nato zmanjšaj za 132. Koliko dobiš?
- Vsota dveh števil je 489. Drugi seštevanec je 256. Koliko je prvi seštevanec?
- Razliki števil 845 in 460 odvzemi 222. Koliko dobiš?
- Izračunaj vsoto števil 150, 350 in 169. Koliko dobiš?
- Številu 364 dodaj 275, odvzemi 123, nato prištej 484. Koliko dobiš?2. Deli celote

- Pobarvaj polovico lika.
- Pobarvaj tretjino lika.
- Pobarvaj četrtino lika.
- Pobarvaj petino lika.
- Pobarvaj šestino lika.
- Lik je razdeljen na ____ enake dele. Pobarvana je ____ lika.3. Enačbe

- Določi neznano število.
- Drugi seštevanec je 227, vsota je 514. Koliko je prvi seštevanec?
- Zapiši enačbe in jih reši.
- Imaš število 123. Dobiti hočeš 589. Koliko še moraš prišteti?
- Dopolni manjkajoča števila.
- Metka je kupila nekaj znamk. 28 jih je dala sestri Mojci. Ostalo ji je še 47 znamk.4. Geometrija

- Nariši drugi del slike.
- Izpolni tabelo (trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog).
- Nariši in označi točke.
- Nariši ravno in krivo črto, ki se sekata v treh točkah.
- Nariši 3 nesklenjene lomljene črte.5. Množenje in deljenje

- Sestavi račune iz števil 9, 6, 54.
- Sestavi račune iz števil 7, 35, 5.
- Sestavi račune iz števil 8, 48, 6.
- Izračunaj.
- Na plavalnem tečaju je 45 učencev. Razdeli jih tako, da bo v vsaki skupini 7 učencev.
- Zamenjaj faktorja in izračunaj.
- Deli.
- Dopolni tabelo.6. Pisno seštevanje in odštevanje

- Seštej pisno.
- Številom 154, 78, 136 poišči za 1 večja števila. Za koliko se poveča vsota števil?
- Poišči razliko števil 973 in 485.
- Odštej  pisno.
- Številu 688 odvzemi 345, nato prištej 319.
- Na planinskih pašnikih se je paslo 4056 glav drobnice. Od teh je 2497 koz.
- Izračunaj razliko.
- Vstavi manjkajoče števke.7. Pisno množenje in deljenje

- Izračunaj.
- Izpolni tabelo.
- Deli in rešitve preveri s preizkusom.
- Poišči produkt.
- Obkroži večkratnike števila 30.8. Računamo do 1.000

- Izračunaj.
- Zapiši krajše in izračunaj.
- Deli števila in zapiši ostanek.
- Izračunaj in preizkusi z množenjem.
- Številu 38 prištej zmnožek števil 4 in 7. Koliko dobiš?
- Od zmnožka števil 9 in 7 odštej zmnožek števil 4 in 5. Koliko dobiš?
- K številu 65 prištej zmnožek števil 4 in 8. Koliko dobiš?9. Seštevanje in odštevanja do 1.000

- Izračunaj razliko.
- Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT. Koliko tolarjev sta imeli obe skupaj?
- Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200. Koliko kostanjev sta olupili?
- Dopolni tabelo (seštevanec, vsota).
- Poišči neznani člen.
- Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300. Koliko dobiš?10. Števila do 1.000

- Nadaljuj zaporedje.
- Vstavi znak <, >, =.
- Uredi števila od najmanjšega do največjega.
- Reši tabelo (predhodnik, število, naslednik).
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Obkroži števila, ki so manjša od 780.11. Števila do 10.000

- Dopolni tabelo.
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z največjim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Izpolni tabelo (za 1000 manjše število).
Slovenščina 4r.

1. Lepe besede

- Kako pozdraviš policista?
- Napiši pozdrave, ki jih izrečemo ob srečanju.
- Poveži besede tako, kot jih izrečemo.
- Obkroži pozdrav, ki ga izrečeš ob slovesu.2. Protipomenke

- Poveži protipomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči protipomenko.
- Besedam dodaj protipomenke.3. Sopomenke

- Poveži sopomenke na levi in desni strani.
- Besedam poišči sopomenko.
- Besedam dodaj sopomenke.4. Nadpomenke

- Poveži nadpomenke na levi strani in besede na desni strani
- Besedam poišči nadpomenko.
- Besedam dodaj nadpomenke.5. Podpomenke

- Poveži podpomenke na levi strani in besede na desni strani.
- Besedam poišči podpomenke.
- Besedam dodaj podpomenke.6. Izgovorim, napišem, preberem

- Narobe napisane besede prečrtaj (ješ, medved, plas, sneg, mraz).
- Vpiši manjkajoče besede, ki jih izbereš jih v oklepajih.
- Dopolni manjkajoče črke.
- Popravi nanapačno napisane besede.7. Glas E

- Poimenuj kar je na sličicah. Besede zapiši.
- V dvojicah besed izberi tisto, ki je zapisana pravilno in jo podčrtaj.
- V povedi vstavi manjkajoče besede – izbereš jih v oklepajih.
- Popravi napake v povedih. Povedi prepiši.8. Opisi : Opis živali

- Opiši žival na sliki.


9. Opisi : Opis predmeta

- Opiši predmet na sliki.


10. Opisi : Opis osebe

- Opiši osebo na sliki


11. Povedi

Ali je vse prav? Popravi povedi.
Kaj narediš prej in kaj pozneje?
Dopolni povedi.12. Poklici

- Poimenuj narisane moške poklice.
- Poimenuj ženske, ki opravljajo naslednje poklice. Trgovec, pesnik, frizer.
- Poveži, kaj opravljajo osebe v poklicih. Pismonoša, veterinar, učitelj.13. Beseda iz besede

- Tvori besede (jajce, sulica, bodica, srce).
- Tvori besede (sok iz jabolk, potica iz rozin, čaj iz lipe).
- Iz česa je kaj?
- Poveži (bosonog, dobrosrčen, dolgonog).14. S ali Z

- Vpiši s ali z.
- Vpiši k besedi s ali z ter sestavi povedi.
- Poveži besede s s ali z.15. K ali H

- Vpiši k ali h.
- Vpiši k besedi k ali h ter sestavi povedi.
- Poveži besede s k ali h.16. LJ ali NJ

- Izberi pravilen zapis besede in jo podčrtaj.
- Poimenuj, kar je na sličicah.
- Dokončaj besede.
- Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.17. Nikalne povedi

- Obkroži črke pred nikalnimi povedmi.
- Zanikaj naslednje povedi.18. Čigav

- Čigava je lahko barvica, miza, šotor?
- S pisanimi črkami napiši čigave so stvari.
- Dopolni povedi. Piši s pisanimi črkami.19. Pika, vprašaj, klicaj, vejica

- Ali naslednjim povedim kaj manjka? popravi.
- Poveži (vejica, pika, klicaj, vprašaj).
- V povedi vstavi vejice.
- Dokončaj povedi. Uporabi besedo ker in pazi na ločilo pred njo.20. Piktogrami

- Napiši, kaj pomenijo piktogrami.
- Ob sličici napiši ustrezno številko.21. Števila

- Zapiši števila s številkami.
- Zapiši števila z besedo.
- V povedi poišči število in ga zapiši s številko.22. Velika začetnica

- Podčrtaj občna imena.
- Izpiši lastna imena.
- Dopolni lastna in občna imena.
- Poveži občna imena z lastnimi.
Družba 4r.

1. Družba

- Kaj je Družba?
- VsaKdo ima v življenju različne vloge. Kakšne vloge imaš ti?
- Ali se v vseh vlogah ravnamo enako?
- Kaj se pričakuje od ljudi v določenih vlogah?
- Ali imamo ljudje različne vloge tudi, kadar smo sami? zaKaj?
- Ali imamo različne vloge v različnih skupnostih?
- Kaj določa ravnanje v posameznih vlogah?
- Ali so pravila vedno napisana?
- Kaj se zgodi, če vloge pomešamo?
- Kaj pomeni sodelovati?
- Ali je lahko delati v skupini? zaKaj?
- Ali se sodelovanja lahko naučimo?
- Ali je lahko delo v skupini uspešnejše in hitrejše? Kdaj?
- Česa se moramo pri delu v skupini držati?
- Kdo lahko skrbi za zaporedje in čas posameznih dejavnosti pri skupinskem delu?
- Pri iskanju podatkov lahko naredi vsak neKaj. Kaj?
- Kaj naredimo z zbranimi podatki?
- Kaj storimo potem, ko imamo urejene podatke?
- Kako lahko prikažemo ugotovitve?
- Kdaj je sodelovanje mogoče?
- Kako lahko svoje ravnanje v skupini izboljšaš?
- Kaj je strpnost?
- Kaj je prijatelj?
- Ali imamo lahko več prijateljev?
- Kako hitro sklepamo prijateljstva?
- Ali lahko izberemo prijatelja na ukaz?
- Ali smo lahko z vsemi ljudmi prijatelji?
- Kaj pomeni biti prijateljski?
- Ali se s prijatelji tudi spremo?
- Ali se lahko prijateljstvo konča?
- Kako se počutimo, ko  se prijateljstvo konča?
- Ali lahko prisilimo koga, da je naš prijatelj?
- Ali smo ljudje različni?
- Kaj pomeni, da smo ljudje različni?
- Kdaj se najbolje počutimo?
- Kako se počutimo, ko se vse ne odvija tako, kot si želimo?
- Spori so del življenja. Ali so koristni?
- Kako se pogosto končajo spori?
- Kako lahko razumno in miroljubno rešuješ spore?
- Kakšna čustva izražamo ljudje?
- Kakšni bi bili brez čustev?
- Kaj nam dela težave pri sporih?
- Kako lahko pri sporih obvladamo čustva?
- Ali imamo vsi ljudje čustva?
- Ali  lahko poljubno izbiramo, vključimo Ali izključimo čustva?
- Kako pravimo temu, če nas Kdo s svojim ravnanjem namerno prestraši?
- Kaj štejemo pod ustrahovanje?
- Kakšne so lahko posledice ustrahovanja?
- Kje se lahko zgodi ustrahovanje?
- Kdo je lahko ustrahovan?
Naravoslovje 4r.

1. Naravoslovje in tehnika

- Kaj je sonce?
- Kaj oddaja sonce?
- Kako se gibljejo žarki, ki prihajajo iz svetila?
- Kaj nastane za predmetom, ki ni prozoren, ko žarki zadenejo ob predmet?
- Kaj moramo storiti, ko pridemo v temno sobo?
- Zakaj ima namizna svetilka senčnik?
- S čim zastremo okna ob močnem soncu?
- Ali so lahko sence istega predmeta različno velike? Zakaj?
- Kaj se zgodi, če postavimo igračko med svetilko in steno?
- Ali se senca premika, ko premikamo igračo?
- Kdaj se spreminja velikost sence igrače?
- Kakšna je naša senca, ko stojimo blizu žarometa?
- Kaj se zgodi, ko se oddaljimo od žarometa?
- Ali se spreminja velikost sence, če premikamo svetilo?
- Ali se sonce premika po nebu?
- Kako opazimo, da sonce potuje po nebu?
- Ali lahko uporabimo premikanje sence zaradi potovanja sonca po nebu za merjenje
- Kdaj je senca najdaljša?
- Kdaj je senca najkrajša?
- S čim so merili čas v starih časih?
- Kje še danes vidimo sončne ure?
- Kakšen je prisojNA STRAN brega?
- Kakšna je osojna stran brega?
- Ali na prisojnem bregu prej zacvetijo zvončki, kot na osojnem? Zakaj?
- Ali na prosojni strani prej skopni sneg, kot na osojni? Zakaj?
- Obkroži pravilen odgovor!
- S katero napravo lahko natančnejše opazujemo nebo?
- Zakaj se nam zdi, da se sonce, planeti in zvezde premikajo po nebu?
- V kolikšnem času se zemlja enkrat zavrti okoli svoje osi?
- Kaj je na delu zemlje, ki je obrnjen stran od sonca?
- Kaj je na delu zemlje, ki je obrnjen proti soncu?
- Zakaj se izmenjavata dan in noč?
- Ali je vedno osvetljen le del zemlje?
- Ali je dan na osvetljenem ali neosvetljenem delu zemlje?
- Ali je noč na osvetljenem ali neosvetljenem delu zemlje?
- Kaj  se dogaja, ko sonce zahaja?
- Kaj se pojavi, če sonce zahaja in je nebo jasno?
- Kaj se zgodi preden vzide sonce?
- Kdaj je čas zore?
- Kaj se pojavi na jasnem nebu, ko vzhaja sonce?
- Ali je na tistem delu zemlje, ki je obrnjen stran od sonca noč?
- Ali je na tistem delu zemlje, ki je obrnjen proti soncu dan?
- Kolikokrat se zemlja zavrti okrog svoje osi v enem dnevu?
- Kaj je med temnim in svetlim delom dneva?
- Naštej svetila!
- Čim manjša je razdalja od svetilke do predmeta, tem ( večja | manjša ) je senca.
- Ali se senca spreminja, če premikaš predmet?
- Kako lahko razsvetliš temno sobo ?
- Na katerih pobočjih bodo bolje uspevale rastline, ki potrebujejo veliko vlage za
- Ali lahko potovanje sonca uporabimo za merjenje časa?
- Ali se velikost sence spreminja, če povečujemo razdaljo med predmetom in svetilom?
- Ali svetloba lahko zadane ob oviro?
- Ali svetloba potuje naravnost?
Angleščina 4r.

1. Angleščina

- Match. Poveži.
- Complete. Dopolni.
- Colour. Pobarvaj.
- Unscramble the words. Razvozljaj besede.
- Find and circle toys. Poišči in obkroži igračke.
- Find and circle things you can find in a park. Poišči in obkroži stvari, ki jih najdeš v parku.
- Find and circle furniture. Poišči in obkroži pohištvo.
- Write the answers. Napiši odgovore.
- four + ____ = nine, seven - ____ = three, ____ + two = eight.
- six + ____ = ten, nine – one = ____, two + zero = ____.
- Complete the crossword with numbers. Dokončaj križanko s števili.
- Count and write the words. Preštej in zapiši.
- Find seven body parts. Poišči sedem delov teles.
Izberi razred: 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | Mat. |
ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.