Učni listi - 9. razred

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

Slovenščina

1. Slovenščina za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se slovenščine za deveti razred osnovne šole . Odkrijte  jezik in kulturo. Priročnik za učenje slovenske pisave za deveti razred osnovne šole. #Slovenščina #devetiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Slovenščina – Besedoslovje

Iz besedila izpiši podpomenki, kaj v besedilu pomenita besedi/glagola nadrobiti in zabeliti?, iz besedila besedo/samostalnik (ž. sp.).
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Slovenščina – Besedoslovje Frazemi

Poišči nadpomenke za skupine besed, poišči sopomenke besedam, s sopomenko ali opisno razloži frazeme, k stalnim besednim zvezam pripiši številko ustreznega pomena.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Slovenščina – Besedoslovje Krajšave

Krajšave zapisanih besed in besednih zvez zapiši na črto, napiši kaj pomenijo krajšave.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Slovenščina – Besedoslovje Odnosi med besedami

Podčrtaj samostalnika in jima zapiši nadpomenko, poišči besede, ki spadajo v isto besedno družino in zapiši koren besedne družine, prečrtaj besedo, ki ne spada v isto besedno družino, določi, ali sta dvojici besed protipomenki ali sopomenki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Slovenščina – Besedoslovje Prevzete besede

Podčrtaj pravilen zapis prevzetih besed, za prevzete besede zapiši ustrezne slovenske izraze, iz katerih jezikov v zadnjem času prevzemamo največ besed?, v šoli pogosto rabljeni prevzeti besedi zamenjaj z domačima, navedenim pridevnikom pripiši protipomenke, tvori besedno družino iz korena -rast-.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Slovenščina Besedotvorje

Besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, napiši iz katere besedne zveze so nastale tvorjenke, iz katerega glagola so tvorjene besede?, tvori samostalnike iz predložnih zvez, kateri samostalniki nastanejo iz predložnih zvez?, besede pravilno razvrsti med tvorjene in netvorjene besede, besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, poišči ženski par moškemu.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Slovenščina Glasoslovje

Iz povedi "že včeraj sem napisal vso domačo nalogo." izpiši vse zvočnike, napiši ustrezen predlog s/z ali k/h:, obkroži črko pred pravilno naglašeno besedo, v besedah podčrtaj samoglasnik, ki je naglašen, dvojico besed zlató-zláto pravilno uporabi v smiselnih povedih.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Slovenščina Oblikoslovje

Besede iz povedi ustrezno razvrsti v preglednico, sklanjaj samostalnik človek v dvojini, poleg samostalnika napiši, če je edninski ali množinski samostalnik, izpiši samostalnike in jim določi sklon in število, samostalnikom določi spol, zaimke postavi v ustrezne sklone, samostalnike postavi v pravi sklon, trpne povedi spremeni v tvorne, samostalnike postavi v rodilnik množine in jih uporabi v povedih, podčrtaj pridevnike in jih razvrsti po stopnjah.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Slovenščina Pravopis

Zapiši veliko začetnico, vstavi vejico, popravi zapis velike začetnice, pravopisno
(velika začetnica, vejica) uredi povedi,  vstavi er ali r, napiši veliko začetnico in ločila, obkroži črko pred povedmi s pristavki.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Slovenščina Skladnja

Podčrtaj glavne stavčne člene in njihove dele, iz povedi izpiši osebek, dopolni podčrtane nezložene stavčne člene tako,  da boš  naredil priredno zložene, priredno zložene stavčne člene pretvori v podredno zložene, poveži enostavčne povedi v protivno priredje, vstavi vejice in določi vrsto priredja, poveži povedi v pojasnjevalno priredje.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Slovenščina Zvrstnost jezika

Subjektivno, objektivno besedilo. Umetnostno ali neumetnostno besedilo, funkcijska zvrst jezika.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Matematika

1. Matematika za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerNaučite se matematike za deveti razred osnovne šole. Odkrijte svet številk in računskih operacij. #Matematika #devetiRazred #OsnovnaŠola #Učenje
2. Enačbe

Enačbe
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Geometrijski elementi prostor

Geometrijska telesa delitev
Mreže geometrijskih teles
Odnosi med geometrijskimi elementi
Razdalje v prostoru

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Izrazi

Izrazi
Izrazi besedilne naloge
Izrazi besedilne naloge geo
Kvadrat dvočlenika
Produkt vsote razlike
Razstavljanje izrazov

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Krogla

- Krogla
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Linearna funkcija

- Funkcija
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Piramide

- Enakorobe piramide opis
- Piramida mešane naloge
- Piramida opis
- Pitagorov izrek 3 strana piramida
- Pitagorov izrek 4 strana piramida
- Pitagorov izrek 6 strana piramida
- Pravilna 3 strana piramida
- Pravilna 4 strana piramida
- Pravilna 6 strana piramida

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Prizme

- 3 strana prizma
- 4 strana prizma
- Kocka
- Kvader
- Pravilna 3 strana prizma
- Pravilna 4 strana prizma
- Pravilna 6 strana prizma
- Prizma
- Prizma opis

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Sestavljena telesa

- Sestavljena telesa
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Sorazmerje in podobnost

- Podobnost
- Razmerje in sorazmerje
- Razmerje - Sorazmerje in podobnost

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Srednje vrednosti

- Srednje vrednosti
- Srednje vrednosti razpršenost

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Stožec

- Stožec lastnosti
- Stožec opis
- Stožec Pitagorov izrek
- Stožec površina
- Stožec prostornina

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Valj

- Enakostranični valj
- Valj
- Valj opis

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


14. Verjetnost

- Verjetnost
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


15. Vrtenine

- Vrtenine
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Fizika

1. Fizika za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerFizika za deveti razred osnovne šole. Raziskuj fizikalne zakone in njihovo vlogo v vsakdanjem življenju
2. Fizika – Delo in energija

- Energijske pretvorbe
- Kinetična energija
- Klanec in škripec
- Klanec
- Moč
- O delu in energiji
- Potencialna energija
- Prementanka
- Prožnostna energija
- Računanje dela
- Škripec
- Vzvod
- Energije besedilne naloge
- Računanje kinetične energije
- Računanje potencialne energije

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Fizika – Temperatura, notranja energija, toplota

- Energija križanka
- Energija se ohranja
- Energijski zakon
- Izparilna toplota
- Notranja energija
- Odisnost vrelišča in tališča od tlaka in primesi
- Specifična toplota
- Sprememba notranje energije
- Sprememba notranje energije s toploto
- Sprememba notranje energije z delom
- Spremembe agregatnega stanja teorija
- Talilna toplota
- Temperatura
- Temperaturno raztezanje kapljevin
- Temperaturno raztezanje računanje
- Temperaturno raztezanje trdnih snovi
- Tlak plina
- Toplotni tok
- Zgradba snovi

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Fizika – Električni tok

- Električna moč
- Električna napetost
- Električni naboj električna sila
- Električni prevodniki in izolatorji
- Električni tok
- Električni upor in ohmov zakon
- Električno delo
- Energijski zakon
- Influenca elektroskop
- Kratki stik in varovalka
- Osnovni elementi električnega kroga
- Strela
- Tok električni naboj besedile naloge
- Tok in napetost različne vezave
- Učinki električnega toka
- Upor žic in drsni upornik
- Zakon o ohranitvi električnega naboja
- Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Fizika – Magnetna sila

- Delovanje magnetne sile
- Električno in magnetno polje
- Elektromotorji
- Indukcija in transformator
- Magnetna sila
- Tuljava in elektromagnet

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Fizika – Pospešeno gibanje in drugi newtonow zakon

- Besedilne naloge
- Drugi newtonov zakon
- Enakomerno pospešeno gibanje
- Enakomerno pospešeno gibanje besedilne naloge
- Graf v(t)
- Grafa v(t) in a(t)
- Hitrost
- Hitrost pot besedilne naloge
- Kroženje
- Navpični met
- Padanje telesa in navpični met
- Pospešek hitrost besedilne naloge
- Pot in graf s(t)
- Sila masa pospešek
- Teorija

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Kemija

1. Kemija za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerKemija za deveti razred osnovne šole. Odkrij skrivnosti sveta snovi in kemičnih reakcij
2. Kemija

- Ogljikovodiki-vezi
- Ogljikovodiki-formule
- Ogljikovodiki-poimenovanje
- Ogljikovodiki-strukturna formula
- Ogljikovodiki-racionalna formula
- Ogljikovodiki-molekulska formula
- Ogljikovodiki-modeli
- Ogljikovodiki-razvejani-poimenovanje
- Ogljikovodiki-verižna izomerija
- Ogljikovodiki-položajna izomerija
- Ogljikovodiki-izomerija-vaje
- Ogljikovodiki-lastnosti-temperatura
- Ogljikovodiki-lastnosti-gostota in topnost
- Ogljikovodiki-lastnosti-gorenje
- Ogljikovodiki-nafta
- Ogljikovodiki-vplivi na okolje
- Ogljikovodiki-substitucija in adicija
- Ogljikovodiki-polimeri
- Kisikove organske spojine-uvod
- Kisikove organske spojine-alkoholno vrenje
- Kisikove organske spojine-alkoholi-lastnosti
- Kisikove organske spojine-delitev alkoholov
- Kisikove organske spojine-poimenovanje alkoholov
- Kisikove organske spojine-oksidacija alkoholov
- Kisikove organske spojine-dehidriranje alkohola
- Kisikove organske spojine-funkcionalna izomerija
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-poimenovanje
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-lastnosti
- Kisikove organske spojine-karboksilne kisline-estri
- Kisikove organske spojine-poimenovanje
- Kisikove organske spojine-pisanje formul
- Kisikove organske spojine-maščobe
- Kisikove organske spojine-maščobe-delitev
- Kisikove organske spojine-maščobe-lastnosti
- Kisikove organske spojine-maščobe-emulzije
- Kisikove organske spojine-mila
- Kisikove organske spojine-mila-delovanje
- Kisikove organske spojine-ogljikovi hidrati
- Kisikove organske spojine-monosaharidi
- Kisikove organske spojine-disaharidi
- Kisikove organske spojine-polisaharidi
- Kisikove organske spojine-kondenzacija
- Kisikove organske spojine-utrjevanje
- Dušikove organske spojine-uvod
- Dušikove organske spojine-amini
- Dušikove organske spojine-aminokisline
- Dušikove organske spojine-peptidna vez
- Dušikove organske spojine-beljakovine-delitev
- Dušikove organske spojine-beljakovine-pomen
- Dušikove organske spojine-beljakovine-lastnosti
- Dušikove organske spojine-encimi
- Hranila in živila
- Hranila
- Energijska vrednost živil
- Kemijski račun-ponovitev ar, mr
- Kemijski račun-množina snovi
- Kemijski račun-molska masa
- Kemijski račun-vaje
- Kemijski račun-zakon o ohranitvi mase
- Kemijski račun-računanje

 

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Zgodovina 9r.

1. Zgodovina za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerUčbenik za predmet zgodovine za 9. razred osnovne šole
2. Zgodovina

- Katera država se je sistematično pripravljala na vojno?
- Koliko front je želela odpreti Nemčija?
- Kateri državi nista bili pripravljeni na vojno?
- Kdaj sta podpisali Nemčija in Sovjetska zveza pogodbo o nenapadanju?
- Katera država je najbolj trpela zaradi Nemškega nasilja?
- Kateri državi je Nemčija zasedla aprila 1940?
- Kako se je imenoval način bojevanja Nemcev?
- S katerimi državami podpiše Nemčija trojni pakt?
- Kakšne obljube so si dale podpisnice trojnega pakta?
- Kdaj je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo?
- Opiši dogodke v Pearl Harborju!
- Kdo so bili »Veliki trije«?
- V kateri državi je bil El Alamein?
- Zakaj so Nemci napadli Stalingrad?
- Kje je zmagalo Ameriško ladjevje junija 1942?
- Kakšen sinonim je bil izraz kvizling?
- V kateri državi je bil na oblasti Vidkun Quizling?
- Kako so imenovali svojo usodo Judje?
- Imenuj največje nacistično uničevalno taborišče na Poljskem!
- Kako s tujko imenujemo sodelovanje z okupatorjem?
- Kaj je »genocid«?
- Kje so se sestali Veliki trije leta 1943?
- Kje so odprli drugo fronto in kdaj?
- Kaj se pokaže na Jalti?
- Kateri član na Jalti je bil najbolj nepopustljiv?
- Kako zavezniki prisilijo Japonsko k vdaji?
- Kdaj je Japonska podpisala kapitulacijo?
- Kje v 2. svetovni vojni so potekali najbolj krvavi boji?
- Koliko vojakov je približno sodelovalo v 2. svetovni vojni?
- Kakšne so bile posledice 2. svetovne vojne?
- Katera država je imela največ žrtev v času 2. svetovne vojne?
- Kdaj so Nemci napadli Jugoslavijo?
- Med katere države je bila v času 2. svetovne vojne razdeljena Slovenija?
- Kje je Jugoslavija podpisala pristop k trojnemu paktu?
- Kaj je izbruhnilo po podpisu te pogodbe?
- Katera država je imela glavno besedo pri razkosanju Jugoslavije?
- Kaj je nastalo na ozemlju današnje Hrvaške?
- Katera dva gospodarsko najrazvitejša dela Slovenije zasedejo Nemci?
- Katera država je zasedla Prekmurje?
- Kdaj je Adolf Hitler obiskal Maribor?
- Kam so Nemci šteli Slovence?
- Katere dele Slovenije so zasedli Italijani?
- Kakšne naloge je imel Sosvet?
- Kje je oddajal radio Kričač?
- V kaj se preimenuje Proti imperialistična fronta?
- Kdaj nastanejo partizanske čete?
- Imenuj voditelja komunistične partije Slovenije!
- Napiši glavna cilja komunistične partije Slovenije!
- Imenuj vodjo četnikov!

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Geografija 9r.

1. Geografija za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerGeografija za deveti razred osnovne šole. Učenje o Zemlji, krajih in državah
2. Geografija

- Kje leži Slovenija?
- Kje najdemo najstarejše kamnine iz paleozoika v okolici Jezerskega (Karavanke)?
- Imenuj kamnine Karavank iz paleozoika!
- Kakšen relief ustvarjajo te kamnine?
- Kje je bilo v mezozoiku morje?
- Kaj se je zgodilo s skladovnicami iz morja v času kenozoika?
- Katera gorovja so nastala v teh obdobjih?
- Kako imenujemo obdobje nastanka gorstev?
- Kakšen obseg je imelo morje na Primorskem v terciarju?
- Kakšne so kamnine iz terciarja?
- Kje danes najdemo grmičevja iz terciarja?
- Po čem se Slovenija razlikuje od drugih držav Evrope?
- Naštej terciarne usedline Panonskega morja!
- Katera najbolj znana gričevja iz terciarja poznaš?
- Kdaj se je močno preoblikoval nas Alpski svet?
- Iz katerega obdobja je zasavski rjavi premog in Velenjski lignit?
- Kam so reke odnašale prod in pesek?
- Imenuj surovino, ki jo uporabljajo opekarne!
- Imenuj zgradbene smeri, posledico tektonskega delovanja!
- Kakšna slemenitev je nastala v južni polovici Slovenije?
- Kaj je osnovnega pomena za oblikovanje površja?
- Kje najdemo najostrejše vrhove in najbolj strma pobočja?
- Na katere države meji Slovenija?
- Za katera področja je to značilno?
- Kam voda pronica ob razpokah apnenca?
- Katere ravnine so značilne za predalpski svet?
- So kamnine v predalpskem svetu vododržne?
- Kakšne oblike poselitve najdemo na takšnih kamninah?
- Katere kamnine so najprivlačnejše za poselitev?
- S katero državo ima Slovenija nerešeno vprašanje meja?
- Kolikšna je dolžina morske obale?
- Kje še živijo Slovenci razen v Sloveniji?
- Kakšna dežela je Slovenija po svoji legi in naravi?
- Kdaj je Slovenija postala samostojna država?
- Kakšne spremembe so nastajale v Sloveniji?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.Biologija 9r.

1. Biologija za deveti razred osnovne šole

e-trgovina_ucni_listi_bannerBiologija za deveti razred osnovne šole. Spoznaj živa bitja in njihove zakonitosti
2. Celica

- Iz česa so zgrajeni vsi živi organizmi?
- Kaj je celica?
- Kaj nastaja ob sproščanju energije?
- Kaj se še dogaja s celico?
- pri katerih organizmih v celici potekajo vsi življenjski procesi?
- Kakšne so celice pri mnogoceličnih organizmih?
- Po čem se celice razlikujejo med seboj?
- Kakšna je zgradba celice?
- Kaj najdemo še v rastlinskih celicah?
- Kako s skupnim imenom imenujemo sestavne dele celice?
- Kaj bi po naše pomenilo »celični organeli«?
- S čim lahko opazimo še druge organele, ki so drobnejši?
- Kaj je značilno za vsak celični organel?
- Kaj je celična membrana?
- Kaj ločuje membrana?
- Kaj lahko z elektronskim mikroskopom opazimo na njeni površini?
- Kaj omogočajo drobne vdolbinice na membrani?
- Kaj preko teh vdolbinic uravnava celica?
- Kaj je citoplazma?
- Kaj poteka v citoplazmi?
- Kaj nadzoruje celično jedro?
- Kaj je v celičnem jedru?
- Kako imenujemo nitaste strukture v jedru?
- Kaj gradi vsak kromosom?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Čutila

- Kaj zaznavamo s čutili?
- V Kaj se oblikujejo dražljaji na podlagi izkušenj?
- Kako imenujemo celice, ki sprejemajo dražljaje iz okolja?
- Kje leži večina čutnic?
- Kako so oblikovane čutilne celice?
- S čim se povezuje vsaka čutnica?
- Kam prenaša dražljaje čutilna živčna celica?
- Kako poteka prenos informacij od čutnic do možganov?
- Pri katerih ljudeh je dobro razvit tip?
- Kaj je pri njih še posebej občutljivo?
- Koliko tipalnih čutnic je razporejenih v koži?
- Kje so najgosteje razporejene tipalne čutnice?
- Kaj najdemo v usnjici?
- Kaj zaznavamo s prostimi živčnimi končiči?
- Koliko bolečinskih točk je v našem telesu?
- Kje je najmanj bolečinskih točk?
- Kaj je značilno za živčne končiče?
- Kako imenujemo stopnjo, nad katero živčni končiči zaznavajo bolečino?
- Kaj se zgodi, ko dosežemo bolečinski prag?
- Kdo je bolj občutljiv za bolečino?
- Koliko čutnic, ki zaznavajo pritisk je razporejenih v koži?
- S čim zaznavamo mrzlo in toplo?
- Kdo nam pomaga pri uravnavaju telesne temperature?
- Kaj so kemoreceptorji?
- Kaj so mehanoreceptorji?
- Kaj so fotoreceptorji?
- Kaj zadenejo zvoki, ki potujejo mimo nas?
- Kam se potem usmerijo ti zvoki?
- Kaj je bobnič?
- Kaj ločuje bobnič?
- Kaj je srednje uho?
- Naštej slušne koščice!
- Po čem so dobile slušne koščice takšna imena?
- Kaj leži pod slušnimi koščicami?
- Kaj je povezano preko evstahijeve cevi?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Dihala

- Kdaj začneš pospešeno dihati?
- Koliko vdihov lahko prešteješ v mirujočem stanju?
- Koliko vdihov lahko prešteješ ob obremenitvi?
- Naštej organe, ki sodelujejo pri dihanju!
- Kaj se zgodi s prsnim košem pri vdihu?
- Kaj se zgodi s prsnim košem pri izdihu?
- kdo poskrbi za razširjanje in krčenje prsnega koša?
- Kaj se zgodi s prostornino prsnega koša ob vdihu?
- Kaj se zgodi z zrakom pri vdihu?
- Kaj se z medrebrnimi mišicami zgodi pri izdihu?
- Kaj se zgodi s prostornino prsnega koša ob izdihu?
- Kaj se zgodi z zrakom pri izdihu?
- Kaj sodeluje pri dihanju?
- Kaj je trebušna prepona?
- Kaj se zgodi s trebušno prepono ob vdihu?
- Kaj se zgodi s trebušno prepono ob izdihu?
- Kaj je aktivno pri dihanju kadar mirujemo, ležimo ali spimo?
- Kako pravimo takšni obliki dihanja?
- Kdaj so aktivnejše medreberne mišice?
- Kako imenujemo to dihanje?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Droge, ne hvala

- Katere snovi označujemo z besedo droga?
- Z kaj mnogo ljudi uporablja droge?
- Kdaj govorimo o zlorabi drog?
- Kdo še zlorablja droge?
- Kaj postane droga zasvojencu?
- Kaj postane njegova edina skrb?
- Kaj se zgodi z vedenjem in počutjem človeka, ki zlorablja droge?
- Kakšen postane tak človek?
- Kaj je zasvojenec pripravljen storiti, da pride do svoje dnevne doze?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Hormoni

- Kdo je odgovoren za izredno stanje naših organov?
- Kdo izloča hormon adrenalin?
- Kaj se naredi v stresnih situacijah?
- Kateri hormoni še delujejo v našem telesu?
- Kakšno je lahko delovanje hormonov?
- Kje nastajajo hormoni?
- Kako še drugače imenujemo endokrine žleze?
- Kako se izločajo hormoni?
- Zakaj se hormoni izločajo direktno v kri?
- Kaj proizvajajo endokrine žleze?
- Ali se vsi hormoni izločajo ves čas?
- Ali so količine in učinki delovanja hormonov pri vseh ljudeh enaki?
- Naštej glavne hormonske žleze!
- Kaj je ščitnica?
- Kdaj deluje pravilno?
- Iz kje ščitnica dobi jod?
- Kateri hormon izloča ščitnica?
- Kaj uravnava hormon tiroksin?
- Kaj pospešujejo hormoni ščitnice?
- Kaj povzroči pomanjkanje joda v zgodnji otroški dobi?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Izločala

- Kaj odstranjujejo ledvica iz telesa?
- Kdo uravnava sestavo telesnih tekočin?
- Zakaj je pomembno, da je količina vode v vseh telesnih tekočinah enaka?
- Kaj so sečila?
- Kakšen organ so ledvice?
- Kje ležita posamezni ledvici?
- S čim sta ledvici pritrjeni na zadnjo steno trebušne votline?
- Kaj vstopa v ledvici?
- Kaj izstopa iz ledvic?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Koža

- Kakšna je zdrava koža?
- Kakšna je povprečna debelina kože?
- Kako deluje koža?
- Zakaj koža ne prepušča vode ali mikrobov?
- Pred kom koža varuje telo?
- Kolikšna je površina kože pri odraslem človeku?
- Koliko znojnic je razporejenih po koži?
- Pri čem sodelujejo znojnice?
- Kaj zaznavamo s čutili, ki ležijo v koži?
- Kaj nastaja v kožnih celicah pod vplivom sončne svetlobe?
- Čemu služi vitamin d?
- Kakšen organ je koža?
- Iz koliko plasti je zgrajena koža?
- Kako se imenuje zunanja plast, ki jo vidimo?
- Kaj sestavlja povrhnjico?
- Iz česa je zgrajena roževinasta plast?
- Kako imenujemo ploščate, mrtve celice, ki so napolnjene s trdo beljakovinsko snovjo?
- Ali  prepuščajo vodo in druge snovi?
- Zakaj ne prepuščajo vode in drugih škodljivih snovi?
- Brez česa je roževinasta plast?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Krvožilje

- Kaj potrebujejo vsi organi za normalno delovanje?
- Kdo raznaša kisik in hranilne snovi po telesu?
- Kaj je kri?
- Koliko krvi se pretaka po telesu odraslega?
- S pomočjo česa se kri pretaka po telesu?
- Kj je srce?
- Kaj potrebuje srce za svoje delovanje?
- V kaj je srce v notranjosti vzdolžno razdeljeno?
- V kaj sta razdeljeni kamrici z zaklopkami?
- Kako delujejo zaklopke?
- Kako potuje kri z vsakim srčnim utripom?
- Kako lahko preštejemo svoj srčni utrip?
- Koliko utripov na minuto naštejemo, kadar mirujemo in smo sproščeni?
- S čim lahko ugotovimo, s kakšnim pritisjin pošilja srce kri po žilah?
- Kje opravimo meritev tlaka?
- Kako imenujemo vse žile, ki vodijo iz srca?
- Kako imenujemo žile, ki vstopajo v srce?
- Kam se izlije kri ob srčnem utripu?
- V kaj se razcepi aorta?
- Kako imenujemo vse manjše in tanjše žilice, ki se razcepijo iz arterije?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Organski sistem gibal

- Kaj se že v zgodnjem otroštvu naučimo s pomočjo živčevja?
- Kako lahko opravljamo določene gibe?
- Koliko različno oblikovanih kosti najdemo v našem telesu?
- Kakšne so kosti?
- Kakšne naloge opravljajo kosti?
- Kaj varujejo kosti glave?
- Kaj omogočajo kosti zgornjih udov?
- Kaj obdajajo kosti prsnega koša?
- Kaj nam omogoča hrbtenica?
- Kaj omogočajo kosti nog?
- Kaj je naloga kosti?
- Katere kosti nam omogočajo obračanje, sklanjanje, dvigovanje, pripogibanje in še Kaj?
- Kaj je hrbtenica?
- Kakšno obliko ima hrbtenica?
- Kaj je na vrhu pritrjeno nanjo?
- Kaj se ob straneh veže nanjo?
- S čim je povezana v spodnjem delu?
- Kaj nam omogoča hrbtenica?
- Kaj oblikuje hrbtenični kanal?
- Kaj varuje hrbtenični kanal?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Prebavila

- Kaj mora vsebovati hrana, ki jo zaužijimo?
- Kaj vsebujejo ta živila?
- Kaj potrebujemo še za pravilen potek vseh bioloških in kemijskih procesov v telesu?
- Kaj potrebuje živčevje za pravilen prenos dražljajev?
- Kaj je potrebno za trdnost kosti?
- Kaj potrebujemo za pravilen prenos kisika?
- Koliko vode sestavlja naše telo?
- Kaj se dogaja z vodo v telesu?
- S čim telo izgublja vodo?
- Kaj naredi ko izublja vodo?
- S čim telo prejme vodo?
- Kje se začne prebava?
- Kaj delamo s hrano v ustih?
- Kaj delamo z jezikom?
- S čim se pri tem meša hrana?
- Kdo izloča slino?
- Koliko žlez slinavk leži v ustni votlini?
- Ali je slina pomembna le za mehčanje hrane?
- Kaj se v ustni votlini zgodi s hrano s pomočjo zob in jezika?
- Kam jezik potisne hrano, ko je dovolj zdrobljena in zmehčana?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


12. Spolovila

- Do kdaj med spoloma na zunaj ni večjih razlik?
- V katerih znakih je vidna razlika med spoloma?
- Kaj so primarni spolni znaki?
- Med katerim letom starosti opazimo, da se deklice in dečki močno spremenijo?
- Kaj se takrat pri dečkih in deklicah spremeni?
- Kakšni postanejo drug do drugega?
- Kako imenujemo to obdobje odraščanja?
- Kaj se dogaja v tem obdobju?
- Kateri znaki se dokončno razvijejo?
- Kaj uvrščamo med primarne spolne znake?
- Kateri znaki se pojavljajo kot sekundarni spolni znaki?
- Ali se puberteta pri vseh pojavi enako?
- Kdaj se začne puberteta?
- Ali duševne posebnosti, ki se pojavijo v tem času, ostanejo prisotne celo življenje?
- Kdaj se konča puberteta?
- Katero obdobje nastopi po zaključku pubertete?
- Kaj se zgodi v obdobju odraslosti?
- Kako se v tem obdobju kažejo čustvene potrebe?
- Kdaj pri fantih opazimo prve pubertetne spremembe?
- Kako se pri fantih kažejo spremembe?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


13. Živčevje

- Iz česa je zgrajeno naše telo?
- Kako imenujemo krajše izrastke?
- Kako se imenuje daljši izrastek?
- V kaj se združujejo nevriti?
- V kaj se razcepijo živčna vlakna na koncu?
- Preko česa se med seboj povezujejo živčne celice?
- Kako imenujemo stike med živčnimi celicami?
- Ali so povezave med živčnimi celicami sploh pomembne?
- Zakaj so povezave med živčnimi celicami pomembne?
- Na podlagi česa potekajo vse izmenjave in celoten pretok podatkov?
- Na čem temeljijo elektrokemijski procesi?
- V kaj so povezane celice?
- Kako imenujemo takšen prenos?
- Kaj sestavljajo vsi organski sistemi skupaj?
- Kdo skrbi za pravilno delovanje, usklajenost in organiziranost vseh organskih sistemov?
- Kakšne naloge opravlja v našem telesu živčevje?
- Kako imenujemo živčne celice?
- Kaj gradijo nevroni?
- Iz česa so zgrajeni nevroni?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.