Učni listi - 9. razred - Slovenščina

Naloge natisnemo na papir tako, da z miško kliknemo na posamezno pdf datoteko. Učni list se bo odprl v programu za pregled pdf datotek. Priporočamo program FOXIT READER. V kolikor ga še nimate, program dobite na naslovu http://www.foxitsoftware.com (kliknite na povezavo) .

1. Slovenščina – Besedoslovje

Iz besedila izpiši podpomenki, kaj v besedilu pomenita besedi/glagola nadrobiti in zabeliti?, iz besedila besedo/samostalnik (ž. sp.).
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


2. Slovenščina – Besedoslovje Frazemi

Poišči nadpomenke za skupine besed, poišči sopomenke besedam, s sopomenko ali opisno razloži frazeme, k stalnim besednim zvezam pripiši številko ustreznega pomena.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


3. Slovenščina – Besedoslovje Krajšave

Krajšave zapisanih besed in besednih zvez zapiši na črto, napiši kaj pomenijo krajšave.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


4. Slovenščina – Besedoslovje Odnosi med besedami

Podčrtaj samostalnika in jima zapiši nadpomenko, poišči besede, ki spadajo v isto besedno družino in zapiši koren besedne družine, prečrtaj besedo, ki ne spada v isto besedno družino, določi, ali sta dvojici besed protipomenki ali sopomenki.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


5. Slovenščina – Besedoslovje Prevzete besede

Podčrtaj pravilen zapis prevzetih besed, za prevzete besede zapiši ustrezne slovenske izraze, iz katerih jezikov v zadnjem času prevzemamo največ besed?, v šoli pogosto rabljeni prevzeti besedi zamenjaj z domačima, navedenim pridevnikom pripiši protipomenke, tvori besedno družino iz korena -rast-.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


6. Slovenščina Besedotvorje

Besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, napiši iz katere besedne zveze so nastale tvorjenke, iz katerega glagola so tvorjene besede?, tvori samostalnike iz predložnih zvez, kateri samostalniki nastanejo iz predložnih zvez?, besede pravilno razvrsti med tvorjene in netvorjene besede, besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, poišči ženski par moškemu.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


7. Slovenščina Glasoslovje

Iz povedi "že včeraj sem napisal vso domačo nalogo." izpiši vse zvočnike, napiši ustrezen predlog s/z ali k/h:, obkroži črko pred pravilno naglašeno besedo, v besedah podčrtaj samoglasnik, ki je naglašen, dvojico besed zlató-zláto pravilno uporabi v smiselnih povedih.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


8. Slovenščina Oblikoslovje

Besede iz povedi ustrezno razvrsti v preglednico, sklanjaj samostalnik človek v dvojini, poleg samostalnika napiši, če je edninski ali množinski samostalnik, izpiši samostalnike in jim določi sklon in število, samostalnikom določi spol, zaimke postavi v ustrezne sklone, samostalnike postavi v pravi sklon, trpne povedi spremeni v tvorne, samostalnike postavi v rodilnik množine in jih uporabi v povedih, podčrtaj pridevnike in jih razvrsti po stopnjah.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


9. Slovenščina Pravopis

Zapiši veliko začetnico, vstavi vejico, popravi zapis velike začetnice, pravopisno
(velika začetnica, vejica) uredi povedi,  vstavi er ali r, napiši veliko začetnico in ločila, obkroži črko pred povedmi s pristavki.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


10. Slovenščina Skladnja

Podčrtaj glavne stavčne člene in njihove dele, iz povedi izpiši osebek, dopolni podčrtane nezložene stavčne člene tako,  da boš  naredil priredno zložene, priredno zložene stavčne člene pretvori v podredno zložene, poveži enostavčne povedi v protivno priredje, vstavi vejice in določi vrsto priredja, poveži povedi v pojasnjevalno priredje.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.


11. Slovenščina Zvrstnost jezika

Subjektivno, objektivno besedilo. Umetnostno ali neumetnostno besedilo, funkcijska zvrst jezika.
Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite na CD-ju ali v naših E-verzijah. CD in E-verzije lahko naročite na naslovu : http://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) . Na CD-ju se nahaja več kot 2.600 učnih listov skupaj z rešitvami.